Özel Eğitim Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılışı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Maya Invest Yatırım ve Danışmanlık      14 Haziran 2024 Cuma      480

 

Özel Eğitim Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılışı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve kapatılır. Ancak özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışlarında ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınır. Her ilçede o yıl açılacak kurum sayısını tespit ederken EK-1’de belirtilen illerin ilçelerindeki toplam özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı ve bu illerin diğer ilçeleri ile EK-1’de yer almayan illerin ilçelerinde ikamet eden özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı dikkate alınarak;

a) 0-300 birey için bir,

b) Sonraki her 200 bireye kadar bir,

kurum açılmasına izin verilir. EK-1’de yer alan ilçelerde ise destek eğitimi alması uygun görülen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı en fazla olan ilçeden başlanarak kurum açılmasına izin verilir. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısına göre kurum açılamayacak ilçelerde destek eğitim programlarının tamamının bulunmaması halinde, Bakanlıkça mevcut kurumlara ihtiyaç duyulan destek eğitim programının açılması için gerekli duyuruda bulunulur. Duyurunun yapıldığı tarihten sonra üç ay içinde mevcut kurumlar tarafından program ilavesinin yapılmamış olması halinde ihtiyaç duyulan destek eğitim programının da yer aldığı bir kurum açılmasına bu fıkraya göre belirlenen kurum sayısına bakılmadan Bakanlığın uygun görüşü alınarak izin verilir. Bakanlıkça izin verilen bu kurumun açılışı bu maddenin diğer fıkralarında belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı azalan ilçelerde, mevcut kurumlar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kurumların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde yeni kurum açılmasında ikinci fıkra hükümleri esas alınır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre her il/ilçedeki kurum ve özel eğitim ihtiyacı olan birey sayıları kontrol edilerek kurum açılacak ilçeler ayrı ayrı belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. İlan süresi içerisinde ilçelerde açılabilecek kurum sayılarında değişiklik olması durumunda Genel Müdürlük internet sayfasında ilana ilişkin güncelleme yapılabilir. 5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurum açmak isteyenler, aynı ilçeye o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde;

a) Kurum açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin eksiksiz olarak başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont numarasını,

Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurum açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgelerin incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların, belgeleri eksik veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurum sayısı kadar veya daha az başvuru olması durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurum sayısından fazla müracaat edilmiş olması hâlinde ise kurum açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. İl millî eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurum açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurum açma hakkı kazanan kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar kurum açmak üzere istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya kurum açma hakkından vazgeçmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Evrakın eksiksiz ve ilgili mevzuatına uygun olarak teslim edildiğinin belirlenmesi halinde ise kurum açılacak binanın ve müracaatta teslim edilen belgelerde yer alan bilgilerin uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce üç iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak görevlendirme yapılır. Görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde inceleme raporunu düzenleyerek teslim eder. Yapılan inceleme neticesinde raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yirmi gün ek süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Noter kurası sonucu oluşan sıraya göre sırası gelen müracaat sahibine aynı işlem uygulanır. Kurum açmak için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

(7) Kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından kamu kurum/kuruluşlarından alınması gereken belgelerin bu kurum/kuruluşlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle zamanında teslim edilmediğinin millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde tespiti halinde belgelerin tamamlanması için en fazla bir aylık süre daha verilir. Bu süre içinde belgelerin tamamlanamaması durumunda belgeler iade edilir ve sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır.

(8) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(9) Kurumlar, bulundukları ilçenin dışındaki başka ilçelere nakledilemez. Ancak aynı ilin EK-1’de yer alan ilçeleri arasında nakil yapılabilir.

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

Özel Çocuklar için Özel Eğitim Kurumları

  Özel eğitim kurumları ülkemizde özel gereksinimleri olan çocukların eğitimleri konusunda faaliyet göstermektedir. Bil...

Özel Eğitim Kurumları Nasıl Eğitim Verir

  Okul çağındaki çocuklardaki hafif öğrenme güçlüğü & disleksi gibi durumlar, genellikle sınıf içindeki aktiviteler...

Neden Maya Invest ile Alım Yapmalıyız?

  Bir kurum almak farklı bir mülk almaya benzemez...resmi bir işletme satın alıyorsunuz ve sık yapılan bir alım olmadığ...

Albatros Eğitim Kurumları

  BİZ KİMİZ? Merkezi Ankara’da bulunan, Bursa-Balıkesir-Sakarya-Samsun-Bolu-Antalya-Gaziantep-Edremit Franchise’leri b...

Albatros Eğitim Kurumlarında Hizmet

    Albatros'ta özel eğitim uzmanı, özel eğitim öğretmenleri, psikolog ve ergoterapistten oluşan kadro ile öğrenme...

Web Tasarım Sapka.org   ©